#linaro-android Meeting

Meeting started by bero2 at 08:32:35 UTC (full logs).

Meeting summary

 1. daily updates (bero2, 08:34:04)


Meeting ended at 09:35:59 UTC (full logs).

Action items

 1. (none)


People present (lines said)

 1. bero2 (34)
 2. Qian_ (28)
 3. liuyq (19)
 4. eric____ (15)
 5. zhizhoutian__ (15)
 6. yuxing__ (12)
 7. wuhai (10)
 8. sunao (10)
 9. xavierhsu1 (7)
 10. yspan (7)
 11. wangjian (7)
 12. linarobot (2)
 13. xruxa-w (1)


Generated by MeetBot 0.1.4.